pažirti

pažirti
pažìrti intr. K, , NdŽ, 1. imti žirti (apie kibirkštis). | prk.: Tik pažìro pažìro kibirkštys [iš akių], ir jau guliu Brb. Stepukui pasirodė, tarsi saulė danguje ištįso ilgu lopiniu, o paskui pažiro kibirkštimis P.Cvir. 2. pasipilti, imti birti: Obelis pasipurtė, pinigai pažìro po kojoms (ps.) Vrt. Greit nubėgo su kastuvu. Ima kasti, ogi visai negiliai, tik suskambėjo ir pažiro červančiai A.Mišk. Stiklinė iškrito, pažiro stiklai, Milda aiktelėjo V.Bub. Lauželio anglys ir nuodėguliai pažiro į šalis ir pelenai pabiro į akis M.Katil. Jie sėdi sodelyje už mažo staliuko, ant kurio retkarčiais pažirsta žiedlapių spiečiai B.Radz. | prk.: Nepajuto, kaip žodžiai išsprūdo, it žvirbliai nuo tvoros nuo dantų pažiro L.Gut. 3. greitai pasklisti, išsisklaidyti į visas puses: Jau atidaryti geležiniai kapinių varteliai, pažiro procesija tarp kryžių ir kryželių J.Ap. Pažyra vištos į visas puses, o pati nevikriausia perekšlė – į priemenę P.Trein. | prk.: Pažirę draudžiamuose laikraščiuose, 1905 metais surinkti į „Krislų“ knygelę Bitės apsakymai papildė ir paįvairino negausią ano meto prozą . 4. suirti, subyrėti, išsklisti: Prastai paleistas troptas gali pažìrt, ką tada darysi – čia ne juokai Nmj. \ žirti; apžirti; atžirti; įžirti; išžirti; nužirti; pažirti; peržirti; pražirti; prižirti; sužirti; užžirti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • pažirti — paži̇̀rti vksm. Iš põ rãtų paži̇̀ro smė̃lis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • užžirti — užžìrti intr. KŽ pasipilti į visas šalis, pažirti. žirti; apžirti; atžirti; įžirti; išžirti; nužirti; pažirti; peržirti; pražirti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apžirti — apžìrti intr. FrnW, KŽ 1. K, K.Būg, Š, KzR, Vlkv būti apibertam, aptaškytam, apibirti: Aš pūčką ištiesęs, į tą tarškantį daiktą pamierijęs, padirgiau, ale tad visas ugnia apžirau BsV188. Teip baisingai ugnimi spjovė, kad ir Mertynas visas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atžirti — atžìrti intr. K, KŽ žyrant atkristi. žirti; apžirti; atžirti; įžirti; išžirti; nužirti; pažirti; peržirti; pražirti; prižirti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištrenkti — ištreñkti, ia (ìštrenkia), ìštrenkė 1. tr. NdŽ trenkiant padaryti, išmušti: Kai perkūnas trenkė, i ìštrenkė prūdelį Šd. ║ refl. BsPII63(Kln) pažirti, pabirti (ppr. nuo smūgio): O kada patrenkė į žemę pūrą, išsitrenkė iš pūro daug piningų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išžirti — išžìrti intr. BŽ477, FrnW 1. K, Š, KŽ imti žirti, kibirkščiuoti iš ko: Par cibuką bernas pukšterėjo, ir išžìro ugnis iš pypkės J. 2. K išbirti, iškristi, pasklisti į šalis: Stiklai po aslą išžyra kaip žirnių pusšėpelis TP1881,42. Virvutė trūko …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nužirti — nužìrti intr. 1. K, KŽ nubirti: Ana ir nužiro kelios [bulvių] pusiukės po stalu rš. 2. nukaisti: Jos veidai nužiro nuo liepsnos J.Marc. 3. nutilti: Ka pradėjau aš tas aracijas (oracijas) sakyti, visa salė nužìro, klausos Žlp. žirti; apžirti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • peržirti — intr. K, KŽ barstytis, birti per kokios talpyklos viršų. žirti; apžirti; atžirti; įžirti; išžirti; nužirti; pažirti; peržirti; pražirti; prižirti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • praskilti — 1 praskìlti intr. 1. Kos33(Vkš), DŽ1 kiek įskilti, įtrūkti: Per praskilusį kaušą kiekvieną kartą nutekėdavo sriuba rš. ^ Aukso lenta praskilo, visas svietas sukilo (saulė užtekėjo) LTR(Užp, Ldvn, Brž, Pn). 2. BzF170, NdŽ prasikalti iš kiaušinio… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pražirti — pražìrti intr. imti žėrėti: Paukštis pradėjo čiulbėti, ir pražiro plunksnos rš. žirti; apžirti; atžirti; įžirti; išžirti; nužirti; pažirti; peržirti; pražirti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”